Bale Feeders


BALE FEEDERS

Round Bale Slant Bar

Feeder

Round Bale Crown Bar

Horse Feeder


Oblong Bale Feeder

Horse Bale Feeder

6 Foot x 12 Foot

 

 

Slant Bar Panel Bale Feeder 

 

 


 

 

 

Horse Bale Feeder

4 Foot X 8 Foot

Horse Bale Feeder

4 Foot X 4 Foot